Aktuality


VEDA: Európsky výbor pre budúce urýchľovače sa zišiel v Košiciach


Košice 27. mája (TASR) - Za účasti predstaviteľov slovenských fyzikálnych pracovísk a slovenskej vedeckej komunity začalo sa dnes v Košiciach zasadnutie Európskeho výboru pre budúce urýchľovače (European Committee for Future Accelerators – ECFA), nad ktorým prevzala záštitu Univerzita P.J. Šafárika.

ECFA je iniciatívny a poradný vedecký orgán tesne spojený s aktivitami Európskeho laboratória pre časticovú fyziku v CERN v Ženeve. Plní dôležitú úlohu pri určovaní stratégie rozvoja fyziky vysokých energií, najmä vývoja a budovania bázových zariadení pre špičkový základný výskum vo fyzike – urýchľovačov častíc,“ uviedol pre TASR koordinátor experimentu Atlas na Slovensku Dušan Bruncko z Ústavu experimentálnej fyzik SAV v Košiciach. Dodal, že členmi ECFA sú významné vedecké osobnosti, zástupcovia vedeckých inštitúcií členských štátov CERN, ktoré sa aktívne podieľajú na aktivitách súvisiacich s budovaním urýchľovacích komplexov v Európe a rozvojom experimentálnej fyziky vysokých energií, ale aj vedúci predstavitelia známych medzinárodných vedeckých centier.

„Jednou z hlavných úloh ECFA je aj periodické monitorovanie stavu výskumu vo fyzike vysokých energií a príbuzných odboroch v členských štátoch CERN, ako aj jeho materiálnej základne, ľudských zdrojov a financovania,“ dodal Bruncko. Na základe prezentácií reprezentantov vedeckej komunity danej krajiny členovia RECFA (Restricted – interná ECFA) zaujmú hodnotiace stanovisko a odporúčania pre ďalšie smerovanie výskumu.

„Svoje závery RECFA oznamuje písomne vrcholným národným orgánom, zodpovedným za riadenie a podporu vedy, u nás Ministerstvu školstva a SAV,“ doplnil Bruncko. Zdôraznil, že závery majú odporúčací charakter a reflektujú najdôležitejšie problémy, ktoré veda výskum v tejto oblasti majú. „Závery z tohto zasadnutie sa budú zaoberať najmä výchovou mladej vedeckej generácie, financovania výskumu a jeho propagácie,“ uzavrel Bruncko.

Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam.

ws