Ako zabezpečiť prevádzku detských ihrísk tak, aby spĺňali bezpečnostné kritériá?

Aj detské ihriská môžu byť pre deti nebezpečné, či už je to nesprávne namontovaná šmýkačka alebo technicky nedostatočne vypracovaná hojdačka, každá mala chybička môže spôsobiť zranenie a úraz u detí.

Ak má ihrisko plniť účel pre bezpečnú hru, malo by musí spĺňať niekoľko kritérií.

Aké sú povinnosti prevádzkovateľa ihriska?

Pravidelné čistenie

Počas prevádzkovej doby by sa malo realizovať celkove čistenie plôch ihrísk v intervale aspoň 1 x mesačne.

Výmena piesku v pieskoviskách

V dvojročných cykloch by sa mal meniť aj piesok v pieskoviskách na detských ihriskách. Ak sa v ňom nachádzajú baktérie a iné škodlivé látky, je potrebné ho okamžite vymeniť.

Čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku

Počas sezóny (od 15. apríla do 30. septembra) by sa malo o piesok starať minimálne raz za dva týždne. Počas zvyšku prevádzkovej doby (1. apríla do 14. apríla) jedenkrát do týždňa a inak od 1. októbra do 31. októbra raz za mesiac.

Vybavenie ihriska bezpečnostnými prvkami

Ihriská musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, a to hlavne, čo sa týka inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov, povrchu ihriska tlmiaceho náraz, údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky.

Pozor! Ak ako prevádzkovateľ nedodržíte povinnosti, môžu vám hroziť sankcie. Tie sa pohybujú od 100 do 30 tisíc Eur pri neoznačení názvu ihriska, prípadne od 200 do 50 tisíc Eur v prípade prevádzkovania ihriska bez vstupnej a pravidelnej kontroly alebo nebezpečným hracím komponentom.

Aké povinnosti majú návštevníci ihriska?

Na verejnom detskom ihrisku je zakázané:

● Vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje, ruší ostatných návštevníkov detského ihriska alebo užívateľov okolitých bytových domov.

● Používať akékoľvek hračky, ktoré môžu poškodiť zdravie iných návštevníkov.

● Fajčiť a propagovať tabakové výrobky.

● Podávať, predávať alebo požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky.

● Používať zábavnú pyrotechniku, zakladať oheň, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo porezanie.

● Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch, s výnimkou detí do veku 10 rokov pod dozorom - čo je skvelý spôsob, ako viesť deti k samostatnosti. Viete, čo je školská zrelosť a kedy je dieťa pripravené na zápis do školy?

● Poškodzovať hracie a športové zariadenia.

Tip: O všetkých bezpečnostných kritériách by mali byť oboznámení aj brigádnici počas letných prázdnin, ktorí pracujú ako animátori alebo opatrovatelia detí.

Návštevník je povinný:

● Rešpektovať pokyny správcu.

● Správať sa slušne, svojim chovaním nerušiť ostatných návštevníkov a neohrozovať ich bezpečnosť.

● Udržovať čistotu a poriadok.

Tip: Pri nepriaznivom počasí, by deti mali nosiť reflexné vesty, aby boli dostatočne viditeľné.

Návštevný poriadok by mal byt' umiestnený na viditeľnom mieste priamo v dotyku s detským ihriskom. Dodržiavanie návštevného poriadku kontrolujú poverení zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a mestská polícia.


Obrázok: Pixabay a Pixabay