Čo potrebujete vedieť, ak chcete prevádzkovať taxislužbu?

Plánujete podnikať alebo už pracujete ako taxikár a chceli by ste prevádzkovať vlastnú taxislužbu? Keďže začatie podnikania v taxislužbe sa spája s množstvom predpisov a vyžaduje si určité povolenia a osvedčenia, je potrebné, aby ste sa v nich zorientovali.

Ako začať a čo všetko musíte spĺňať na prevádzkovanie taxislužby spĺňať?

Čo je taxislužba?

Taxislužba je jednoducho povedané prevádzkovanie osobnej prepravy jednotlivcov alebo skupiny cestujúcich vykonávanej prostredníctvom vozidiel taxislužby do cieľového miesta. Vozidlá taxislužby sú vozidlá s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Podľa zákona musí dopravca ponúkať prepravu iba na určenom stanovišti alebo formou objednávky, po najkratšej trase s prihliadnutím na návrh cestujúceho.

Tip: Na čo dbať pri kúpe jazdeného auta?

Živnostník - fyzická osoba

Na vykonávanie taxislužby je potrebné byť zapísaní v Obchodnom registri. Ako živnostník ručíte celým svojím majetkom a musíte spĺňať rovnaké kritéria ako s.r.o.

Obchodná spoločnosť – s.r.o

Založenie spoločnosti s.r.o. je výrazne jednoduchší a efektívnejší spôsob podnikania, ktorý zabezpečí väčšiu právnu istotu v taxislužbe. Veľkou výhodou podnikania cez s.r.o. je, že priamo vy neručíte celým svojim majetkom.

Podmienky pre získanie povolenia pre taxislužbu

Existencia spoločnosti

V prvom rade je potrebné vlastniť novozaloženú alebo už dlhšie existujúcu spoločnosť, ktorá musí byť zaregistrovaná v Obchodnom registri SR.

Vek a bezúhonnosť príslušných osôb

Všeobecnou podmienkou pre získanie licencie na taxislužbu je vek aspoň 21 rokov.

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je bezúhonnosť osoby, ktorá sa preukáže výpisom z registra trestov.

Finančná spoľahlivosť

Prevádzkovanie taxislužby prostredníctvom s.r.o. je viazané aj na preukázanie určitej finančnej spoľahlivosti. Spôsob preukázania finančnej spoľahlivosti závisí od dĺžky existencie spoločnosti.

● Spoločnosť s.r.o. mladšia ako 15 mesiacov preukáže finančnú spoľahlivosť cez základné imanie spoločnosti, z výpisu spoločnosti z obchodného registra SR.

● Spoločnosť s.r.o. staršia ako 15 mesiacov – preukáže finančnú spoľahlivosť cez výšku vlastného imania spoločnosti na základe účtovnej závierky spoločnosti.

Tip: Myslite na zvyšovanie cien energie a pohonných hmôt.

Odborná spôsobilosť

Za účelom získania licencie pre taxislužbu okrem finančnej spoľahlivosti musíte preukázať aj odbornú spôsobilosť na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby. Odbornú spôsobilosť na vykonávanie taxislužby získate skúškou pred komisiou, ktorá vám následne vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.

Typ vozidiel a preukázanie oprávnenia ich užívať

Motorové vozidlá určené pre taxislužbu musia spĺňať všetky všeobecné podmienky a potrebné normy, ktoré sa vyžadujú pre výkon taxislužby. Osobné vozidlo určené pre taxislužbu musí spĺňať všeobecné podmienky:

● vozidlo musí byť na účel tejto dopravy typovo schválené

● vozidlo musí byť overované prostredníctvom STK a EK

Ďalej musí spĺňať aj osobitné podmienky, ktoré udáva zákon.

Technická základňa a stanovisko taxislužby

Technická základňa je priestor, v ktorom je možné parkovať a vykonávať údržbu vozidiel (na území Slovenskej republiky). Taktiež je dôležité disponovať vlastným alebo prenajatým stanoviskom taxislužby a mať miesto na garážovanie a odstavenie vozidla mimo času poskytovania taxislužieb.

Prepravný poriadok

Na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby je potrebné predložiť prepravný poriadok, ktorý spĺňa všetky formálne a materiálne zákonné podmienky pre tento typ dopravy.

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Vodiči musia disponovať preukazom vodiča vozidla taxislužby.

Preukaz vodiča môže získať vodič, ktorý je:

● držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby

● spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu

● zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla (je potrebné predloženie dokladu o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, nie starší ako 3 mesiace)

Tip: Viete, ako poskytnúť prvú pomoc?

Získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby

Podnikanie v taxislužby sa vykonáva podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave na základe získania koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Koncesiu na prevádzkovanie taxislužby je možné od 1. apríla 2019 udeliť žiadateľovi, ktorý:

● má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo a ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby

● má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb

● má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte Európskej únie

● je bezúhonný (fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutár právnickej osoby)

● má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby

● preukáže finančnú spoľahlivosť

Inšpirácia: Zdravie by malo byť najväčšou prioritou každého z nás. V osobnom, ale aj pracovnom živote. Viete, ako zostať zdravý na cestách?

Po splnení vyššie uvedených kritérií môžete požiadať o udelenie koncesie a to na základe žiadosti, ktorá sa podáva na príslušný okresný úrad v sídle kraja. Vybavenie licencie na taxislužbu trvá 30 dní a udeľuje sa na desať rokov. Je však možné požiadať aj na kratší čas.

Povinnosti vodiča taxislužby pri poskytovaní dopravných služieb

Vodič vozidla taxislužby musí od 1. apríla 2019 spĺňať vyššie uvedené požiadavky a zároveň je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, a to:

● prepraviť cestujúceho z dohodnutého miesta, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy

● používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej

● naložiť a upevniť cestovnú batožinu a ďalšie veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť

Tip: Viete, ako bezpečne prepravovať a cestovať so psom?

● umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas celej jazdy, od nastúpenia až po vystúpenie

● prepraviť cestujúceho po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh

● vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky

● mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich

Po novom môže mať strešné svietidlo vozidla taxislužby akúkoľvek farbu okrem modrej, červenej a oranžovej a vodič vozidla taxislužby už nemusí mať vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho umiestnený preukaz vodiča vozidla taxislužby.

Tip: Nezabudnite na samolepiace reflexné pásky na auto!

Ako získať zákazníkov

Čo sa týka reklamy pre vašu firmu, odporúčame podať si inzerát na vaše služby v rádiu, televízii alebo miestnych novinách a na internete.

Vhodnou marketingovou stratégiou pre taxislužby je určite propaganda "z úst do úst". Ak je cestujúci s vami, ako taxikárom, spokojný, určite vás odporučí ďalej. Nezabudnite mať vždy pripravenú vizitku. Poskytnite vašim zákazníkom kvalitné služby:

● rýchle prijatie objednávky

● pomoc pri prenášaní batožiny

● čisté auto, čistý interiér bez zápachu

● buďte zdvorilý, zhovievavý a spoľahlivý vodič

● majte primerané náklady na cestu

Tip: Viete, ako si vytvoriť kvalitné produktové fotografie na propagovanie vašich služieb?

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v taxislužby a nebude vám robiť problém spĺňať a absolvovať všetky povinnosti a požiadavky, držíme vám palce, aby ste sa mohli naplno venovať vášmu podnikaniu.


Dominika Blchová
Obrázky: Unsplash (Tetiana Shyshkina, Lexi Anderson, Viktor Bystrov)