Eurofondy budú opäť pomáhať podnikateľom

Ako sme pred časom informovali, na jeseň prichádzajú nové možnosti čerpania fondov EÚ pre podnikateľov. Od 30. septembra je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o granty v oblasti zavádzania inovatívnych technológií.

Cieľom Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu) je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít.

Pomoc podnikateľom je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,prístrojov a zariadení a na hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. Maximálna výška pomoci je 1 mil. EUR.

Viac informácií nájdete tu.


ek