Eurofondy: na jeseň nové príležitosti pre podnikateľov

Pripravuje sa vyhlásenie zaujímavých výziev na podávanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 27. júla 2011 aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011. Vyplýva z neho, že ešte túto jeseň budú mať podnikatelia možnosť podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v oblasti cestovného ruchu a podpory inovačných aktivít.

Oprávnenými projektmi v rámci schémy štátnej pomoci na podporu aktivít v cestovnom ruchu je výstavba nových alebo modernizácia existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu za účelom poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou vrátane rekonštrukcie kultúrno-historických a prírodných objektov na účely cestovného ruchu na území Slovenska.

Schéma na podporu zavádzania vyspelých a inovatívnych technológií v priemysle a službách sa zameriava na hmotné a nehmotné investície do nákupu inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení ale aj do nákupu technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Presné podmienky čerpania prostriedkov budú známe po vyhlásení výziev na predkladanie projektov, ktoré je naplánované na september alebo október 2011. Viac informácií nájdete na stránke ministerstva http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev/135409s.

 

ek