Inšpirácie a tipy ako zdaňovať a ako fakturovať stavebné práce?

Stavebné práce sa v niektorých prípadoch fakturujú buď s DPH alebo bez DPH. Niektoré firmy však nevedia, ako ich správne fakturovať. Kedy je potrebné uvádzať na faktúre za stavebné práce DPH a kedy sú stavebné práce od DPH oslobodené a, čo ešte musíte o faktúre vedieť?

Stavebná spoločnosť môže fakturovať stavebné práce, ako napríklad maľovanie výkladov, výmena poškodenej dlažby, zateplenie budov ako aj materiály na zateplenie domu, oprava mrežových dverí, obkladanie stien, výmena skla vo výkladoch, lepenie zliav do výkladov, oprava zámkov vo dverách a podobne.

Platiteľ DPH vs neplatiteľ DPH

Pri stavebných prácach platia v prípade neplatiteľa DPH rovnaké podmienky.

Neplatiteľ DPH má povinnosť vystaviť faktúru o dani z pridanej hodnoty len v dvoch situáciách:

● pri poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a pri prijatí platby pred dodaním služby,

● pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu.

Znamená to, že ak dodávateľom stavebných prác je neplatiteľ DPH, ten má povinnosť vystaviť faktúru podľa zákona o DPH len v prípade, ak stavebné práce majú miesto dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte (nie na Slovensku).

Dodávateľ by mal vykonať faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba vykonaná. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti podľa zákona o DPH a neplatiteľ DPH je povinný uviesť na faktúre slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Dodávateľ tak vystavuje faktúru bez DPH, s prenesením daňovej povinnosti.

Čo je prenos daňovej povinnosti?

Prenos daňovej povinnosti je povinnosť platiť DPH sa prenáša z dodávateľa na odberateľa. Dodávateľ, ktorý nie je povinný platiť daň, vyhotoví faktúru s cenou bez DPH. Odberateľ, ktorý je v tomto prípade povinný daň zaplatiť, ktorú si vypočíta z ceny uvedenej na faktúre DPH. Túto DPH následne uvedie do daňového priznania a zároveň si ju vo väčšine prípadov môže odpočítať.

Platiteľ DPH to má pri vystavení faktúry s DPH alebo bez DPH o niečo zložitejšie. Je podstatné rozlíšiť, o aké stavebné práce ide, komu sú dodané a kde je miesto dodania. Podľa toho sa rozlišuje, či bude k cene stavebných prác uplatnená DPH alebo nie. Nastať tak môže situácia, kedy je daňová povinnosť prenesená na odberateľa a dodávateľ vystaví faktúru bez DPH s informáciou o prenesení daňovej povinnosti na faktúre alebo sa stavebné práce musia fakturovať s DPH.

Náš tip: Ak si chcete vystavovanie faktúr uľahčiť, je vhodné použiť ekonomický softvér alebo stále obľúbenejšie fakturačné cloudové aplikácie, napríklad KROS fakturáciu. Nezabudnete tak na žiadnu dôležitú informáciu.

Príklady

1. Stavbár dodáva stavebné práce ako neplatiteľ DPH

Stavebná firma A vykonala stavebné práce na nehnuteľnosti firme ako zvýhodnenie zateplenia budovy, ktorá je platiteľom DPH. Ako bude stavebná firma A postupovať pri fakturácii?

V tomto prípade dodávateľ stavebných prác nie je platiteľom DPH, tak k tuzemskému preneseniu daňovej povinnosti nedôjde. To či firma je alebo nie je platiteľom DPH v tomto príklade nemá vplyv na spôsob fakturácie, ktorý službu dodáva. Stavebná firma A teda vystaví faktúru za dodané služby bez DPH ako koncovú sumu za dodanie stavebných prác.

Tip: Ak rozmýšľate o zateplení domu alebo budov, prečítajte si jednoduchý návod ako na to.

2. Stavbár dodáva stavebné práce v SR ako platca DPH

Stavebná firma B vykonáva stavebné práce na nehnuteľnosti v Žiline spadajúce do klasifikácie F firme, ktorá je platiteľom DPH. Ako bude stavebná firma B postupovať pri fakturácii?

Tu sú splnené všetky 3 podmienky pre tuzemské prenesenie daňovej povinnosti, a aj to, že odberateľ je platiteľom DPH, stavebné práce sa vykonali na nehnuteľnosti na Slovensku a tieto stavebné práce spadajú do klasifikácie F. Dodávateľ musí vystaviť faktúru bez DPH s poznámkou „Prenesenie daňovej povinnosti“ a teda odberateľ má povinnosť odviesť DPH.

Možností a situácií môže samozrejme nastať mnoho, a preto ak potrebujete vyriešiť spôsob fakturácie, k ktorým si neviete rady, obráťte sa na profesionála.


Obrázok: Pixabay a Pixabay