Na obzore je nový program EÚ podporujúci financovanie a fungovanie malých podnikov

Zdá sa, že sa možnostiam financovania nových a podpore existujúcich malých a stredných podnikov blýska na lepšie časy. Európska komisia si uvedomuje, že uľahčenie prístupu týchto podnikov k financovaniu a politikám v oblasti podnikania je kľúčovým faktorom z hľadiska prekonávania krízy.

Problematike financovania malého podnikania sa náš portál venuje ako jednej z kľúčových tém. Často sme možnosti v tejto oblasti u nás kritizovali. Dúfame preto, že nový program finančnej podpory s názvom Program pre konkurencieschopnosť podnikov a pre malé a stredné podniky (COSME), ktorý predstavila Európska komisia, sa stane reálnym prínosom aj pre slovenských podnikateľov. Hlavnými oblasťami programu sú uľahčenie prístupu k financovaniu a podpora podnikateľskej kultúry vrátane zakladania nových podnikov.

Celkový rozpočet COSME bude 2,5 miliardy eur. V priebehu rokov 2014-2020 bude v podstate pokračovaním súčasného Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Nový program bude zameraný najmä na malé a stredné podniky, ktoré majú ťažiť z ľahšieho prístupu k financovaniu ich podnikania. Pomôže tak uvoľniť potenciál ich rastu a podporiť reálnu ekonomiku. Zlepší sa konkurencieschopnosť týchto podnikov a vytvoria sa nové pracovné miesta. Ambíciou je podporiť ročne do 40.000 firiem, vytvoriť alebo zachovať približne 30.000 pracovných miest a zaviesť takmer 1.000 nových produktov alebo služieb.

Program je taktiež zacielený na občanov EÚ, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými osobami, a ktorí čelia ťažkostiam pri zakladaní alebo rozvíjaní svojho podniku.

Prostriedky z neho budú plynúť aj do orgánov členských štátov, ktorým sa poskytne väčšia pomoc pri ich úsilí o vypracovanie a uskutočnenie účinnej reformy ich politiky.

 

ek, foto: www.euclidnetwork.eu