Nové grantové výzvy pre podnikateľov

Programovacie obdobie 2007-2013 sa pomaly chýli ku koncu a je ťažké predpovedať, či sa podobné šance, o akých píšeme v tomto článku, alebo o ktorých sme informovali nedávno, budú v blízkej budúcnosti opakovať.

Prvá z výziev je otvorená výzva v rámci Operačného program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách.

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktorých výsledkom je zlepšenie internacionalizácie, prezentačných zručností a úrovne informovanosti o zahraničných trhoch a tým zlepšenie pozície slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch. Môže ísť o prvú účasť podniku na veľtrhu na Slovensku a/alebo v zahraničí alebo prvú účasť podniku na obchodnej misii v zahraničí.

Oprávnenými prijímateľmi pomoci sú podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia.

Výška príspevku sa pohybuje od 5.000 do 50.000 eur a projekty možno podávať do 24. 5. 2012.

Viac informácií o tejto výzve nájdete tu.

Aj druhá výzva je z OP KaHR a podobne sa do nej môžu zapojiť podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby. Cieľom opatrenia Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci je zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v nadväzujúcich službách.

Na projekty ako rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti alebo za účelom využitia biomasy, rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie (napríklad výstavba malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla, zariadení na výrobu biometánu, zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu, zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie a zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím geotermálnej energie) môžu podnikatelia dostať nenávratný finančný príspevok až do výšky 2 miliónov eur.

Výzva sa uzatvára 25. 6. 2012.

Viac informácií o výzve získate tu.

 

ek