Práceneschopnosť zamestnanca: Viete ako si zabezpečiť príjem aj počas PN?

Choroba, úraz či karanténne opatrenie. Stať sa môže čokoľvek aj vtedy, keď to najmenej očakávate. Buď vy alebo váš zamestnanec sa môže stať práceneschopný. Túto neschopnosť výkonu práce skonštatuje lekár, ktorý poskytne tlačivo ako doklad o dočasnej práceneschopnosti.

Dĺžku trvania pracovnej neschopnosti ustanoví taktiež ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Počas trvania práceneschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorý mu poskytne zamestnávateľ alebo na nemocenské dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Čo je poistenie práceneschopnosti?

Poistenie PN slúži na to, aby poskytlo finančnú ochranu a náhradu príjmu zamestnancovi v prípade pracovnej neschopnosti.

Náhrada príjmu zamestnávateľom

V prípade, ak zamestnanec zostane práceneschopný, v tomto čase má nárok na náhradu príjmu. Ak dočasná práceneschopnosť zamestnanca trvá menej než 10 kalendárnych dní, poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ náhradu príjmu. Výška náhrady príjmu je rovnaká ako výška nemocenského, s tým rozdielom, že sa nevyžaduje, aby boli splnené podmienky, ktoré vyžaduje zákon o sociálnom poistení pri priznaní nároku na nemocenské.

Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni:

● Prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti dosahujú 25% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca.

● Od 4.-10. dňa dosahuje 55% vymeriavacieho základu zamestnanca.

Žiadosťou o poskytnutie náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti je tlačivo o dočasnej práceneschopnosti, ktoré vystaví príslušný lekár. Toto tlačivo je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi a ten mu na základe toho poskytne náhradu príjmu.

Nárok na nemocenské poskytnutý Sociálnou poisťovňou

V prípade, ak práceneschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní, poskytuje sa zamestnancovi/poistencovi nemocenské. Nemocenské sa však poskytuje až po splnení zákonom stanovených podmienok:

● poistenec musí byt' uznaný za dočasne práceneschopného

● poistenec nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti.

● v období práceneschopnosti musí poistenec dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.

Tip: Pri výbere vhodnej poisťovne si porovnajte všetky ponuky a aj to, aké pripoistenie poisťovne ponúkajú.

Ako sme spomínali, nemocenské sa poskytuje od 11. dňa dočasnej práceneschopnosti, a to vo výške 55% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca.

Pozor! Ak by však práceneschopnosť vznikla v tzv. ochrannej dobe, napríklad do 7 dní po skončení pracovného pomeru, za prvé tri dni vzniká poistencovi nárok na nemocenské vo výške 25% vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vzniká nárok na nemocenské vo výške 55%.

Vedeli ste, že...

...nemocenské sa neposkytuje počas obdobia kedy zamestnanec poberá materské? Aj v takýchto prípadoch vás môže zachrániť napríklad životné poistenie. Precitajte si, ako si správne nastaviť životné poistenie.

Povinnosti na „PN-ke“

Pacient je povinný počas dočasnej PN dodržiavať liečebný režim, ktorý mu určí lekár a musí sa zdržiavať na adrese, ktorá je uvedená na tlačive o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu môže zamestnanec Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Aj zamestnávateľ ma tu možnosť skontrolovať si sa zamestnanec počas dočasnej pracovnej neschopnosti zdržiava na uvedenej adrese.


Obrázky: Unsplash a Pixabay