Viete ako postupovať pri ukončení pracovného pomeru, aby bolo všetko legislatívne v poriadku?

Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré sa zamestnávateľ alebo zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer. Tento pomer je možné ukončiť, avšak treba postupovať podľa Zákonníka práce. Zákonník práce presne udáva spôsoby, akými je možné pracovný pomer ukončiť.


Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je možné skončiť:

● odstúpením od pracovnej zmluvy,

● uplynutím dohodnutej doby,

výpoveďou dohodou,

● okamžitým skončením,

● skončením v skúšobnej dobe,

● výpoveďou.

Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom všetkými spôsobmi uvedenými vyššie.

Mnoho ľudí sa pýta, kedy je ten správny čas na podanie výpovede v práci. To kedy ukončiť pomer, záleží od zamestnanca a dôvody môžu naozaj rôzne. Či už sa necítite príjemne, máte fyzické, psychické alebo zdravotné ťažkosti a podobne. Dôležité je, aby ste neurobili unáhlený krok. Všetko si dôkladne premyslite.

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z rôznych dôvodov:

● zamestnanec pre zdravotné ťažkosti nedokáže vykonávať prácu

● zamestnanec nespĺňa predpoklady, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi

● zamestnanec nespĺňa požiadavky osobitných predpisov

● zamestnanec nespĺňať požiadavky na výkon práce určené zamestnávateľom v predpise

● zamestnanec neplní pracovné úlohy tak, ako by mal.

Pracovný pomer môže zamestnávateľ skončiť okamžite vtedy, ak bol zamestnanec odsúdený pre trestný čin alebo porušil pracovnú disciplínu.

Tip: Ak si ako zamestnanec myslíte, že ste dostali nespravodlivú výpoveď, odvolajte sa na Zákonník práce, ktorý presne vymedzuje kedy vám zamestnávateľ môže dať výpoveď a kedy nie.

Zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to vtedy:

keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného

● pri výkone mimoriadnej služby v období krízovej situácie

● pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy

● keď je zamestnankyňa tehotná

● keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke

keď je zamestnankyňa alebo zamestnanec na rodičovskej dovolenke.

Dôležité je, aby zamestnávateľ aj zamestnanec výpoveď urobili písomne.


Dominika Blchova
Obrázok: Pixabay