Viete aký je rozdiel medzi živnosťou a s.r.o ? Ktoré riešenie je výhodnejšie?

Mnoho začínajúcich podnikateľov pri rozbehu svojho biznisu narazí na prvú prekážku. Akú formu podnikania zvoliť? Musím si hneď zakladať živnosť, pokiaľ ešte nemám zákazníkov? Kedy je vhodnejšie založiť si radšej s.r.o.? Pripravili sme si pre vás porovnanie jednotlivých foriem podnikania.


Pokiaľ sa rozhodnete pre podnikanie, mali by ste si byť vedomý všetkých právnych náležitostí, ktoré sú s týmto aspektom spojené. Už v začiatkoch by ste si mali rozmyslieť, či si založíte živnosť alebo s.r.o. Medzi oboma formami sú totiž značné rozdiely.

Úspech praje pripraveným

Skôr, než sa rozhodnete spustiť samotný nahlasovací proces vlastnej živnosti alebo sro-čky, mali by ste mať pripravený podnikateľský plán. Možno sa vám to bude zdať ako strata času, veď vy už máte v hlave všetko naplánované. Dôkladná analýza vašich podnikateľských zámerov vám však bude nápomocná nielen v začiatkoch, ale aj v priebehu samotného podnikania. Podnikateľský zámer so všetkými jeho náležitosťami si budú od vás žiadať aj potenciálni investori, prípadne banky, pokiaľ sa v začiatkoch rozhodnete žiadať o úver.

Na tieto body by ste sa mali zamerať pri tvorbe zakladateľského podnikateľského plánu (podnikateľského zámeru):

1. Zhrnutie – poskytuje potenciálnemu investorovi základné informácie o celom pláne.

2. Opis firmy – predstavenie samotného podnikateľa alebo firmy.

3. Opis služieb – čo najdetailnejší popis všetkých podnikateľských činností, produktov alebo služieb.

4. Analýza trhu - postavenie podniku na trhu vo vzťahu ku konkurencii a identifikácia cieľovej skupiny zákazníkov.

5. Marketing – táto kapitola by mala poskytovať odpovede na otázky marketingového mixu, tzv. „štyroch P“ (produkt, cena - price, miesto - place, propagácia).

6. Stratégia – opis budúceho rozvoja podnikania so zameraním na možné problémy a nástrahy. Vhodným doplnkom je vytvorenie SWOT analýzy silných a slabých stránok podniku alebo biznisu.

7. Manažment a ľudské zdroje – načrtnutie organizačnej štruktúry jednotlivých pracovných pozícií vo firme, počet a profil budúcich zamestnancov.

8. Technicko-organizačný plán – opis potrebného technického a materiálneho zabezpečenia chodu podniku a časový rámec nadobudnutia jednotlivých zdrojov.

9. Finančný plán – analýza, ktorá podnikateľovi ukáže kedy, a či vôbec, bude podnikanie rentabilné.

Chcem si založiť živnosť

V prípade živnosti je dôležitý predmet vášho podnikania. V zásade si môžete vybrať z troch variant:

- voľná – stačí splniť všeobecné podmienky, nie je pri nej potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť, ani iné špecifiká. Konkrétny zoznam voľných živností poskytuje stránka Ministerstva vnútra v sekcii o živnostenskom podnikaní.

- remeselná – tento typ je podmienený získaním odbornej spôsobilosti, napríklad výučným listom v danom odbore. Zoznam takto podmienených živností aj s konkrétnymi podmienkami určuje živnostenský zákon v prílohe 1.

- viazaná – prevádzkovateľ takejto živnosti by mal disponovať odbornou spôsobilosťou a spĺňať špecifické podmienky, ktoré definuje príloha 2 živnostenského zákona.

Keď ste si už našli svoj predmet podnikania, ďalším krokom je samotné ohlásenie živnosti na príslušnom okresnom úrade. Môžete tak urobiť osobne, alebo elektronicky cez portál slovensko.sk

Chcem si založiť s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) už predstavuje jednu z foriem obchodných spoločností, konkrétne sa jedná o kapitálovú obchodnú spoločnosť. Jej vytvorenia a podmienky podnikania ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Založenie s.r.o. môže trvať desať až dvadsať pracovných dní a je podmienené vypracovaním zakladateľských dokumentov, ohlásením živnosti (vybraného predmetu podnikania) a podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra.

V minulosti museli zakladatelia s.r.o. zložiť vstupný kapitál vo výške 5000€ na účet v banke. Od januára 2016 pri dokladovaní základného imania stačí písomné vyhlásenie správcu vkladu, ktorým je jeden zo zakladateľov spoločnosti.

Samotný zápis spoločnosti do obchodného registra je od 1.10.2020 možné realizovať len elektronicky pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu.

Hlavné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.

 

Živnosť

S.R.O.

Založenie spoločnosti

2-4 pracovné dni pri splnení všeobecných podmienok (vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť) pre voľné živnosti

10-20 pracovných dní; vypracovanie zakladateľských listín, ohlásenie živnosti a žiadosť o zápis do obchodného registra

Ručenie záväzkov

neobmedzené ručenie celým svojim majetkom

obmedzené ručenie len do výšky nesplateného vkladu spoločníka

Administratíva (vedenie účtovníctva)

vedenie jednoduchého účtovníctva, prípadne je možné uplatniť paušálne výdavky až do výšky 60% z príjmov

vedenie podvojného účtovníctva

Daňové zaťaženie

živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, prípadne daňový bonus na dieťa

nutnosť odvádzať daň z príjmu, prípadne aj daň z dividend; nie je možné uplatniť nezdaniteľné položky ani daňový bonus

Odvodové zaťaženie

Sociálna poisťovňa – v prvom roku je oslobodený od platenia odvodov. Neskôr je výška odvodov prispôsobená výške príjmov.

Zdravotná poisťovňa – uhrádza minimálne odvody (podľa výšky stanovenej pre aktuálny rok).

Sociálna poisťovňa – odvodové zaťaženie sa dá rôzne optimalizovať v závislosti od toho, či je spoločník alebo konateľ zároveň aj zamestnancom.

Zdravotná poisťovňa – odvody si hradí ako samoplatca.

Ukončenie podnikania

Živnosť je možné pozastaviť alebo zrušiť na žiadosť samotného živnostníka.

S.r.o. môže podliehať jedine likvidácii, fúzii, predaju alebo konkurzu. Nie je možné žiadať o prerušenie činnosti.


Zhrnutie

Ak ešte stále váhate s výberom vhodnej právnej formy pre svoje podnikanie, zamyslite sa nad svojim finančným plánovaním. Založenie živnosti je vhodné skôr za predpokladu nižších ziskov. Musíte ale rátať s rizikom, že sa svoje podnikanie ručíte celým majetkom.

Nie je ale vylúčené, že svojou šikovnosťou neskôr svoje príjmy navýšite a vhodnejšou formou sa pre vás stane s.r.o. Kým pri živnosti väčšinu administratívnych úkonov zvládnete aj sami, pri s.r.o. urobíte lepšie, ak si nájdete odborníka v danej problematike.


Zdroj obrázka: Pixabay