Eurofondy: podpora inovačných aktivít v podnikoch

Na začiatku mesiaca sme avizovali, že sa túto jeseň pripravuje vyhlásenie zaujímavých výziev na podávanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Radi by sme k týmto informáciám pridali ešte jednu týkajúcu sa aktuálnej výzvy z oblasti podpory inovačných aktivít v podnikoch.

V spomenutom článku sme informovali o pripravovanej schéme na podporu zavádzania vyspelých a inovatívnych technológií v priemysle a službách, ktorá bude zameraná na hmotné a nehmotné investície do nákupu inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení ale aj do nákupu technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Cieľom schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov cez financovanie ich výskumných a vývojových aktivít. Oprávnenými príjemcami sú podnikateľské subjekty, ktoré majú v predmete činnosti aj priemyselný výskum, alebo ktoré majú v projekte definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej úlohy.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok až do výšky 2.000.000 EUR môžu podnikatelia podávať do 14. 10. 2011. Oficiálne znenie výzvy si môžete prečítať tu. Kompletné podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí v platnom znení (formát .zip, 12 MB) si stiahnite tu, prípadne navštívte príslušnú sekciu internetovej stránky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Vaše prípadné otázky týkajúce sa tejto a iných grantových schém, samozrejme, radi zodpovieme v Online poradni.

 

ek